ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Świadectwo energetyczne przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości

Świadectwo energetyczne jest wymaganym dokumentem przy sporządzeniu aktu notarialnego w związku ze sprzedażą budynku, mieszkania albo lokalu, a także przy zawarciu umowy najmu.
Notariusz odnotuje w akcie notarialnym fakt przekazania przez sprzedającego tego dokumentu nabywcy.

Świadectwo sporządza się dla budynku, jeśli przedmiotem umowy sprzedaży lub najmu jest budynek. Jeżeli zaś umowa dotyczy odrębnego lokalu, to świadectwo musi być sporządzone dla tego lokalu.
Jeżeli sporządzono świadectwo energetyczne, to w ogłoszeniu o sprzedaży lub najmie nieruchomości należy zamieścić:
- wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,
- udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
- jednostkową wielkość emisji CO2.
W odniesieniu do spółdzielczego prawa do lokalu, przepisy dopuszczają możliwość wystąpienia do spółdzielni mieszkaniowej o nieodpłatne udostępnienie kopii świadectwa charakterystyki energetycznej - jeżeli było sporządzone - lub dokumentacji technicznej budynku niezbędnej do sporządzenia świadectwa.
W przypadku nowo wybudowanego budynku od 28 kwietnia 2023 r. świadectwo energetyczne trzeba będzie dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
Świadectwo powinno być sporządzone wyłącznie przez osobę uprawnioną wpisaną do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.
Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia sporządzenia
Zakres informacji zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków obejmuje:

- wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
- wykaz osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
- wykaz świadectw charakterystyki energetycznej;

Wykaz osób uprawnionych jest dostępny pod adresem: https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych

 

pixel